JAK U DÍTĚTE UPLATNIT ZÁSADU VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

Jistě jste již slyšeli o zásadě všestranného rozvoje dítěte. Odborníci radí jak pedagogům, tak i rodičům uplatňovat tuto zásadu ve studiu. Co to ale přesně znamená a co vkládají do tohoto pojmu jeho tvůrci?                                                                                                                                                             

 CO JE ZÁSADA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

Pod všestranným rozvojem se rozumí rozvoj všech osobnostních aspektů bez upřednostňování některého z nich. Dítě by podmínečně mělo nejen dobře číst nebo řešit matematické úlohy, ale musí být také fyzicky aktivní a být schopno udržovat konverzaci na různá témata.


Zásada všestranného rozvoje znamená příslušný přístup k výchově a vzdělávání dítěte. Je založena na zcela konkrétních postulátech, které mohou a měly by být uplatňovány v praxi.

ASPEKTY VŠESTRANNÉHO ROZVOJE DÍTĚTE

 1. Tělesný rozvoj: udržení fyzické kondice dítěte a komplexní péče o jeho zdraví.
 2. Intelektuální rozvoj: zdokonalení mentálních schopností, rozvoj logického a tvůrčího myšlení, schopnost uvědomovat si své vlastní činy a jejich eventuální následky.
 3. Sociální rozvoj: komunikační dovednosti, schopnost komunikovat, vyjadřovat své myšlenky, sdílet své nápady, navazovat interakci s kolektivem.
 4. Emoční rozvoj: schopnost řídit sebe a své pocity, omezovat nebo transformovat negativní emoce, vyjádřit své pocity, chápat a přijímat pocity jiných lidí.
 5. Rozvoj tvořivosti: odhalení schopností a uplatnění tvůrčího potenciálu dítěte.
 6. Duchovní rozvoj: porozumění a dodržování morálních principů, přijetí všelidských hodnot a ideálů.                                    

Všestranný rozvoj dítěte vytváří ve všech směrech realizovanou osobnost, jakož i základ pro budoucí úspěšný život.

NAVZÁJEM PROPOJENÉ ZÁSADY

 • Zásada samohodnoty věku.Jakýkoli věk dítěte je vnímán jako svébytné období jeho života s odpovídajícími zvláštnostmi vnímání, nikoli jako životní etapa cesty k dosažení konkrétního cíle.
 • Zásada činnosti.Jakýkoliv rozvoj by měl být zaměřen na vytváření konkrétních schopností a dovedností, které budou pro dítě v dané životní etapě užitečné.
 • Zásada osobnostně orientované interakce.Rodiče by měli vnímat dítě jako jedinečnou osobnost s jejími vlastními názory, potřebami a touhami.
 • Zásada úplnosti vzdělání.Je velmi důležité zajistit kvalitní vzdělání, které poskytne dítěti všechny potřebné znalosti, dovednosti a schopnosti.
 • Zásada integrace vzdělání.Teoretické vzdělání musí být uplatněno v reálném životě k tomu, aby dítě samo zjistilo a uvědomilo si, v čem mu nabyté znalosti pomohou.

Předpokládá se, že vrchol kognitivní aktivity u dětí připadá na období od 7 do 12 let. Ve stejné době je u dítěte vytvářena vlastní motivace k získání nových poznatků a studiu. Z tohoto důvodu je maximálně účinné využití tohoto období obzvlášť důležité.

JAK UPLATŇOVAT ZÁSADU VŠESTRANNÉHO ROZVOJE U DĚTÍ VE VĚKU OD 7 DO 12 LET

Pro názornost se podívejme na způsoby všestranného rozvoje dětí podle uvedených aspektů.

Aspekt rozvoje

Nezbytná opatření

Tělesný rozvoj

·         Dohlížejte na správnou výživu a odpočinek dítěte.

·         Přihlaste dítě na zájmový sportovní kroužek.

·         Choďte na společné procházky na čerstvém vzduchu, podnikejte výlety do přírody a společné cesty

Intelektuální rozvoj

·         Probírejte s dítětem osvojenou látku, pomáhejte mu s vypracováním domácích úkolů, projevujte zájem o jeho nové objevy.

·         Zařiďte domácí knihovnu, v níž budou přítomny knihy odpovídající věku a zájmům dítěte.

·         V případě potřeby zařiďte doplňující vzdělání pro dítě – například, přihlaste jej na rozvojové kurzy

Sociální rozvoj

·         Komunikujte s dítětem v rodinném kruhu, neignorujte jej a udržujte s dítětem konverzace.

·         Podporujte jeho komunikaci s vrstevníky a projevujte zájem o kamarády dítěte.

·         V případě, že je pro dítě obtížné najít společnou řeč s ostatními lidmi, přihlaste jej na zajímavou kolektivní výuku nebo divadelní kroužek

Emoční rozvoj

·         Vytvořte v rodině atmosféru důvěry a duševní intimity.

·         Mluvte s dítětem o jeho emocích a pocitech.

·         Všímejte si komplikací, k nimž u dítěte dochází, poskytněte mu veškerou možnou podporu a pomoc při řešení vznikajících problémů

Rozvoj tvořivosti

·         Projeví-li dítě zájem o konkrétní činnost, přihlaste jej na odpovídající kroužek.

·         Povzbuzujte tvůrčí činnost dítěte a poskytněte mu příležitost k objevení vlastního potenciálu

Duchovní rozvoj

·         Probírejte s dítětem témata mravu a morálky.

·         Vštěpujte dítěti všelidské hodnoty: lásku a soucit, milosrdenství, laskavost, upřímnost

Některé aspekty lze sjednocovat. Například, přihlášení dítěte na kurz mentální aritmetiky je skvělou investicí do jeho rozvoje: intelektuálního (rychlé počítání, zdokonalení mentálních schopností), sociálního (komunikace s vrstevníky a učiteli) a rozvoje tvořivosti (hledání nestandardních řešení, aktivace pravé hemisféry mozku).

Všestranný rozvoj – to nejsou jen hezká slova. Jsou to konkrétní kroky, jejichž dodržením pomůžete vašemu dítěti stát se šťastným a úspěšným člověkem. Proto nespoléhejte pouze na školní vzdělávání – zapojte se přímo do rozvoje svých dětí.

 

Žádost o bezplatnou konzultaci

Získejte konzultaci